❤دنیای جلسایی ها ❤ ツ سلام シ ❦ خوش اومدید ❦ -̮̮̮̮̃̃• لبخند فراموش نشه •̮̮̃-̃ ❁_❁ شاد باشید ❁_❁ ❅ ولنتاین مبارک ❅ ☟ اخبار مهم ☟ ❣ وب یک ساله شد ❣ ❣ دومین شب یلدا در دنیای جلسایی ها ❣ ❣ دومین کریسمس در دنیای جلسایی ها ❣ ❣ دومین ولنتاین در دنیای جلسایی ها ❣ ☟شعار وب ☟ °•ิ.• ما خیلی شنگولیم °•ิ.• ..........############## .............############## .......................###### .......................###### ........................###### .........................###### ...........................###### ..................############## ......................############## ......... #####................##### ...... ########............######## .. ###########........########### ..#############.....############# ##############....############## ###############..############## .###############.############## ...############################ .....########################## ........####################### ..............################### ...................################ .........................############ ..............................######### ......................................##### .............................................### ...................................................# ....................#####..........##### ........................####......#### ............................###...### ...............................##..## .................................#### ..................................#### ...................................#### .....................................#### .......................................#### ...............................##### ............................########## ..........................############# ..............................########### .......................................###### ............................###..............### .............................###..............### .............................####.............### ............................#####............### ........................####....###........### ....................###..............####### tag:http://jelsajona.mihanblog.com 2017-04-29T18:27:43+01:00 mihanblog.com رو مخی:/ 2017-04-27T00:29:38+01:00 2017-04-27T00:29:38+01:00 tag:http://jelsajona.mihanblog.com/post/4976 ♥ℳơßïηα♥ ]]> مشکل مشکل:| 2017-04-16T11:05:14+01:00 2017-04-16T11:05:14+01:00 tag:http://jelsajona.mihanblog.com/post/4975 ♥ℳơßïηα♥ میهن چرا اینجوری شد=|نمیشه نظر داد=|دلم ترکید=|میخوام نظر بدم=|یا نظر بگیرم=|عر='| میهن چرا اینجوری شد=|
نمیشه نظر داد=|
دلم ترکید=|
میخوام نظر بدم=|
یا نظر بگیرم=|
عر='|

]]>
عاغا یحنی چی؟ :| 2017-04-15T15:50:19+01:00 2017-04-15T15:50:19+01:00 tag:http://jelsajona.mihanblog.com/post/4974 ஜ Margaret ஜ اه :/این "من ربات نیستم" دیگهه چه سیقه ای بود؟ :/اه چرا من نمتونم کامنت بزارم توی میهن؟ :/اه این چه زندگی ایه؟ :/اه اه اه :/پوفففففففففففففففف -____-..........منو نیگا ساعت 1 نصفه شب اومدم چی میگم =|یکی نیست بگه برو بکپ خیر سرت فردا امتحان داری -___-عاغا بگیرین بخوابین شب شیک :| اه :/
این "من ربات نیستم" دیگهه چه سیقه ای بود؟ :/
اه چرا من نمتونم کامنت بزارم توی میهن؟ :/
اه این چه زندگی ایه؟ :/
اه اه اه :/
پوفففففففففففففففف -____-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
منو نیگا ساعت 1 نصفه شب اومدم چی میگم =|
یکی نیست بگه برو بکپ خیر سرت فردا امتحان داری -___-
عاغا بگیرین بخوابین شب شیک :|
]]>
بگذارید هواری بزنم .. 2017-04-15T15:24:51+01:00 2017-04-15T15:24:51+01:00 tag:http://jelsajona.mihanblog.com/post/4973 ❦❆蜂蜜❆❦ مشت می‌كوبم بر درپنجه می‌سایم بر پنجره‌هامن دچار خفقانم، خفقانمن به تنگ آمده ام از همه چیزبگذارید هواری بزنمهای! با شما هستماین درها را باز كنید...من بدنبال فضا می‌گردملب بامیسركوهیدل صحرائیكه در آنجا نفسی تازه كنممی خواهم فریاد بلندی بكشمكه صدایم به شما هم برسدمن هوارم را سر خواهم دادچاره درد من را، باید این داد كنداز شما خفته چندچه كسی می‌آیدبا من فریاد كند؟مشت می‌كوبم بر درپنجه می‌سایم بر پنجره‌هامن دچار خفقانم خفقانمن به تنگ آمده ام از همه چیزبگذارید هواری بزنم مشت می‌كوبم بر در
پنجه می‌سایم بر پنجره‌ها
من دچار خفقانم، خفقان
من به تنگ آمده ام از همه چیز
بگذارید هواری بزنم
های!
 با شما هستم
این درها را باز كنید
...
من بدنبال فضا می‌گردم
لب بامی
سركوهی
دل صحرائی
كه در آنجا نفسی تازه كنم
می خواهم فریاد بلندی بكشم
كه صدایم به شما هم برسد
من هوارم را سر خواهم داد
چاره درد من را، باید این داد كند
از شما خفته چند
چه كسی می‌آید
با من فریاد كند؟
مشت می‌كوبم بر در
پنجه می‌سایم بر پنجره‌ها
من دچار خفقانم خفقان
من به تنگ آمده ام از همه چیز
بگذارید هواری بزنم ]]>
رو مخی یعنی ... 2017-04-15T06:02:16+01:00 2017-04-15T06:02:16+01:00 tag:http://jelsajona.mihanblog.com/post/4970 ❦❆蜂蜜❆❦ رو مخی یعنی ..وقتی داری پست میزاری و...یهو نت تموم میشه :| رو مخی یعنی ..
وقتی داری پست میزاری 
و
.
.
.
یهو نت تموم میشه :|

]]>
با ما نامهربونی با ما دل میسوزونی 2017-04-13T06:01:30+01:00 2017-04-13T06:01:30+01:00 tag:http://jelsajona.mihanblog.com/post/4969 ❦❆蜂蜜❆❦ ]]> ناری یار خوشگل نازی یار خوشگل 2017-04-13T06:00:32+01:00 2017-04-13T06:00:32+01:00 tag:http://jelsajona.mihanblog.com/post/4968 ❦❆蜂蜜❆❦ ]]> ناری ناری ناری ناری 2017-04-13T05:59:47+01:00 2017-04-13T05:59:47+01:00 tag:http://jelsajona.mihanblog.com/post/4967 ❦❆蜂蜜❆❦ ]]> ناری ناری ناری ناری 2017-04-13T05:59:18+01:00 2017-04-13T05:59:18+01:00 tag:http://jelsajona.mihanblog.com/post/4966 ❦❆蜂蜜❆❦ ]]> تو که با خنده هات دلو می تپونی 2017-04-13T05:58:48+01:00 2017-04-13T05:58:48+01:00 tag:http://jelsajona.mihanblog.com/post/4965 ❦❆蜂蜜❆❦ ]]> با ما نامهربونی با ما دل میسوزونی 2017-04-13T05:58:22+01:00 2017-04-13T05:58:22+01:00 tag:http://jelsajona.mihanblog.com/post/4964 ❦❆蜂蜜❆❦ ]]> تو مگه ! اناری داری 2017-04-13T05:57:47+01:00 2017-04-13T05:57:47+01:00 tag:http://jelsajona.mihanblog.com/post/4963 ❦❆蜂蜜❆❦ ]]> ناری ناری ناری ناری ناری ناری 2017-04-13T05:57:13+01:00 2017-04-13T05:57:13+01:00 tag:http://jelsajona.mihanblog.com/post/4962 ❦❆蜂蜜❆❦ ]]> به نام خدا 2017-04-13T05:54:33+01:00 2017-04-13T05:54:33+01:00 tag:http://jelsajona.mihanblog.com/post/4961 ❦❆蜂蜜❆❦ اومدم با پستِ.....رومخی :|.. اومدم با پستِ.....
رومخی :|
.
.
]]>
70 2017-04-09T05:16:33+01:00 2017-04-09T05:16:33+01:00 tag:http://jelsajona.mihanblog.com/post/4959 ♥ℳơßïηα♥ ]]>