چالش (اگه السا شخصیت واقعی و ایرانی بود اسمش چی بود؟)
شنبه 19 تیر 1395 × 12:13 ب.ظ   
برای جک اسمایی که گفتید = ارتان _ارمین _ ساسان_جعفر _اصغر سبیل کلفت _
عجب اسمایی خوب بریم سراغ الی 
اگ السا واقعی بود و ایرانی به نظرتون اسمش چی بود؟   چالش
   
------------------------ × ˜ÜÇãÜäÜÊ()   
چالللللللش (اگه جک واقعی بود و ایرانی به نظرتون اسمش چی بود )
جمعه 18 تیر 1395 × 08:42 ب.ظ   
چالششش 
اگه جک اورلند فراست یک شخص واقعی و ایرانی بود به نظرتون اسمش چی بود؟
من خودم میگم :آرتان
نظرتون بگید

   چالش
   
------------------------ × ˜ÜÇãÜäÜÊ()   
\